Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego – ocena skutków regulacji dla rynku najmów pojazdów zastępczych oraz warsztatów naprawczych

Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego przewiduje liczne obostrzenia dla przedsiębiorców zajmujących się dochodzeniem odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu czynów niedozwolonych. Omawiana regulacja ma przede wszystkim na celu „zwiększyć zakres ochrony osób, które poniosły
Read More

Obciążenie hipoteką nowopowstałej nieruchomości gruntowej, w skład w której wchodzi nieruchomość lokalowa, która była obciążona hipoteką przed zniesieniem odrębnej własności lokalu

Zniesienie odrębnej własności lokalu obciążonego hipoteką pociąga za sobą obciążenie tą hipoteką nowopowstałej nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzi dotychczasowa nieruchomość lokalowa – tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 grudnia 2017 r., sygn. akt III CZP 77/17.

Czy wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą w uchwale o rozwiązaniu spółki wskazać inny niż dzień podjęcia tej uchwały dzień otwarcia likwidacji spółki?

Moment otwarcia likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku kiedy przyczyną rozwiązania spółki jest uchwała zgromadzenia wspólników, został wskazany w przepisie art. 274 k.s.h. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika wprost, że w takim przypadku otwarcie likwidacji spółki następuje z dniem powzięcia
Read More

Odpowiedzialność członków zarządu za publicznoprawne zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pełnienie funkcji w organie zarządzającym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postrzegane jest niejednokrotnie jako wyróżnienie a także prestiż, w szczególności wśród osób zatrudnionych w spółce. Zdarza się, iż osoby decydujące się na zasiadanie w zarządzie spółki z o.o. nie są świadome odpowiedzialności jaka
Read More