Zgłoszenie wierzytelności „po nowemu” – przypomnienie zmian w postępowaniu upadłościowym

Ponad rok temu weszły w życie  zmiany w zakresie prawa upadłościowego. Znacząco wpłynęły one na sposób zgłaszania wierzytelności i przebieg postępowania upadłościowego. Nowelizacja przepisów w marcu minionego roku miała na celu przede wszystkim doprowadzenie do sprawniejszego przeprowadzania postępowań upadłościowych, w związku ze
Read More

Informacja prawna w sprawie projektowanego przedłużenia terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020

[1] Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia, na mocy którego zostaną przedłużone – w związku z epidemią COVID-19, terminy m.in. sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok  obrotowy 2020.
Read More

Informacja prawna w sprawie „Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”

[1]  Zgodnie z opublikowanymi informacjami Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”.  W programie przewidziano  pomoc w formie dotacji dla mikroprzedsiębiorstw i w formie dopłat do niepokrytych kosztów stałych
Read More

Informacja prawna w sprawie ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dot. wprowadzenia tzw. estońskiego modelu opodatkowania)

[1]  W dniu 28 listopada 2020r. Sejm RP uchwalił  ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy numer 643), w której przewidziano wprowadzenie dwóch fakultatywnych wariantów opodatkowania, tj.: systemu wzorowanego na systemie estońskim wiążącego
Read More