Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informujemy, że Kancelaria Radców Prawnych Mirosławski Galos Mozes Sp.j. z siedzibą w Sosnowcu przetwarza między innymi dane osobowe:

a) odbiorców i potencjalnych odbiorców usług świadczonych przez Kancelarię – klientów będących osobami fizycznymi, w przypadku klientów kancelarii będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów,

c) dostawców towarów i usług, jak również ich pracowników i współpracowników,

d) osób zgłaszających się do Kancelarii w celu uzyskania pomocy w zakresie świadczenia pomocy prawnej przez kancelarię, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Kancelarii.

Realizując obowiązki informacyjne określone w RODO, przekazujemy Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Mirosławski Galos Mozes Sp.j. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Sienkiewicza 25B/11, 41-200 Sosnowiec wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290154, posiadająca numer NIP: 6443365726, REGON: 240755304 („Administrator”).

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres korespondencyjny: ul. Sienkiewicza 25B/11, 41-200 Sosnowiec bądź na adres poczty elektronicznej: kancelaria@kancelariamgm.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 32 296 41 60.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w poniższych celach:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy m.in. o świadczenie pomocy prawnej, której jest Pani/Pan stroną oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (np. negocjacji, weryfikacji złożonych zapytań, ofert) i realizacji jej postanowień, jak również w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. nawiązania i utrzymywania relacji handlowych w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów Administratora polegających na zakupie towaru i usług niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz polegających na dążeniu do sprzedaży usług świadczonych przez Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 3. w przypadku kontaktu telefonicznego – w celu identyfikacji rozmówcy, prowadzenia z Państwem rozmowy i załatwienia sprawy, której ona dotyczy – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby dzwoniącej wyrażona poprzez kontynuację rozmowy oraz niezbędność podjęcia działań na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO),
 4. w przypadku kontaktu w drodze wiadomości e-mail – w celu identyfikacji nadawcy, załatwienia sprawy opisanej w wiadomości e-mail i udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora w treści wiadomości e-mail, w celu prowadzenia wymiany korespondencji e-mailowej dotyczącej działalności Kancelarii, dotyczącej ewentualnej współpracy, w celu zawarcia i realizacji umowy, do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy lub na Państwa żądanie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 5. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem i realizacją umowy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa (obowiązków podatkowych, księgowych, rachunkowych, archiwizacyjnych) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wynikających z zawartej umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 7. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 8. w celu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przekazywane:

 1. podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora, to jest pracownikom Administratora i/lub osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy u Administratora (świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej),
 2. podmiotom upoważnionym do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, głównie organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. Sądy, Prokuratura, Policja, organy egzekucyjne),
 3. podmiotom, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora (podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy realizowaniu swoich zadań) na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe, kadrowo-płacowe, usługi IT i hostingu, usługi archiwizacji dokumentów, firmy realizujące usługi kurierskie i pocztowe),
 4. współpracującym z Kancelarią adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz innym podmiotom świadczącym usługi prawne i samodzielnie decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, tj.:

 1. w zakresie realizacji umowy, w ramach której i w związku z którą Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, przez okres zawierania i realizacji umowy (do czasu zakończenia wykonywania umowy), a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego lub innych (co do zasady do 6 lat po zakończeniu umowy). Wskazany termin może ulec przedłużeniu do czasu zakończenia dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikłych z umowy;
 2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych i realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 3. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem i realizacją umowy (jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi i przepisami z zakresu rachunkowości) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora (co do zasady do 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła).

Rozmowy telefoniczne nie są nagrywane, nie są archiwizowane i nie sporządza się z nich kopii zapasowych.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo uzyskania dostępu do tych danych ( w tym ich kopii), a w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, (v) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (vi) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vii) o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana;

 1. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pana/Pani danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

 1. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,

prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pana/Pani danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) w razie wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub w razie wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania, (iv) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy: (i) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, (ii) przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pan/Pani ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (iii) Administrator nie potrzebuje już Pana/Pani danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (iv) w razie wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu;

 1. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;

prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pana/Pani danych osobowych, które dostarczył/a Pan/Pani Administratorowi, oraz prawo żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową;

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO

prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego;

 1. prawo do cofnięcia zgody

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy oraz brak możliwości realizacji przez Administratora celu przetwarzania w odniesieniu do działań, w ramach których przetwarzane są dane osobowe od Pana/Pani pozyskane.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani do organizacji międzynarodowych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.