Adam Domagała w maju 2021 r. zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. W sierpniu 2021 r. rozpoczął pracę w Kancelarii MGM, a we wrześniu złożył  ślubowanie radcowskie przed Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Ukończył w 2017 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo w trybie stacjonarnym.

Od 2019 r. jest Stałym Mediatorem Sądowym wpisanym na listę Sądu Okręgowego w Katowicach i Częstochowie. W tym zakresie ukończył także kurs – Mediacje w sprawach gospodarczych dla mediatorów zorganizowane przez Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.

W ramach powierzonych zadań, odpowiedzialny jest za obsługę prawną podmiotów z sektora TSL (transport-spedycja-logistyka). Zajmuje się także zagadnieniami prawa pracy i prawem administracyjnym.

Prywatnie jest miłośnikiem podróży.

Język: angielski

Specjalizacja: prawo gospodarcze i handlowe, prawo zobowiązań, dochodzenie i windykacja należności, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, prawo pracy, spory sądowe.