Specjalizacje

FUZJE I PRZEJĘCIA

Transakcje fuzji i przejęć (M&A) to skomplikowane przedsięwzięcia o ogromnym znaczeniu biznesowym. W ramach tej praktyki doradzamy na każdym etapie od przygotowania spółki lub aktywów do zbycia, aż do zamknięcia transakcji. Pomagamy ocenić oraz zminimalizować ryzyka prawne związane z procesami fuzji i przejęć. Przeprowadzamy procesy restrukturyzacji, w tym procesy transgranicznego połączenia spółek. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów biznesowych, nasze usługi świadczymy w sposób sprawny i bezpieczny. Kluczowa jest dla nas doskonała znajomość specyfiki działalności Klienta, pełne zaangażowanie i precyzyjna identyfikacja oczekiwań biznesowych względem transakcji.

Główne obszary naszej działalności:
 • Doradztwo przy wyborze modelu transakcji (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych).
 • Doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania transakcji.
 • Doradztwo w kwestiach związanych z restrukturyzacją grup kapitałowych.
 • Doradztwo w transakcjach zbywania i nabywania udziałów, akcji, aktywów, przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw.
 • Wsparcie w procesie negocjacji na każdym etapie transakcji.
 • Przygotowywanie kompleksowej dokumentacji transakcji, listów intencyjnych, ofert przejęcia i umów inwestycyjnych.
 • Przeprowadzanie kompleksowych badań prawnych, podatkowych i finansowych („Due Diligence)”.
 • Sporządzanie projektów i udział w negocjacjach umów sprzedaży udziałów, akcji oraz przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw (SPA).
 • Doradztwo prawne w transakcjach wykupów lewarowanych (LBO) oraz wykupów menedżerskich (MBO, MBI).
 • Reprezentowanie Klientów podczas sporów korporacyjnych.
 • Wsparcie w procesach prywatyzacyjnych spółek.
 • Uzyskiwanie zgód organów antymonopolowych na dokonanie koncentracji oraz innych zgód lub zezwoleń publicznoprawnych.
 • Przekształcenia, połączenia, podziały i likwidacje spółek handlowych.
 • Prowadzenie postępowań przed organami administracji, w tym Prezesem UOKiK, KOWR oraz KNF.

NIERUCHOMOŚCI I OBSŁUGA INWESTYCJI

Wsparcie prawne w zakresie prawa nieruchomości i kompleksowej obsługi inwestycji jest jedną z naszych głównych specjalizacji. Naszym Klientom oferujemy pomoc począwszy od etapu opracowywania strategii inwestycji, aż po skuteczne jej zakończenie i rozliczenie poczynionych założeń inwestycyjnych. Korzystając z naszego bogatego doświadczenia procesowego, reprezentujemy także Klientów w sporach budowlanych. Zapewniamy profesjonalne doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami oraz procesów inwestycyjnych. Kompleksowe podejście naszych specjalistów pomaga Klientom skupić się na rozwoju swojego biznesu oraz bezpiecznie realizować swoje cele.

Główne obszary naszej działalności:
 • Obsługa prawna transakcji na rynku nieruchomości, w szczególności akwizycji pojedynczych oraz portfeli nieruchomości, wynajmu (w tym powierzchni biurowych i magazynowych);
 • Kompleksowe wsparcie w regulacji stanu prawnego nieruchomości, m.in. w kwestii: roszczeń reprywatyzacyjnych, zniesienia współwłasności nieruchomości, postępowań sądowych dotyczących zasiedzenia.
 • Doradztwo i reprezentacja Klientów w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych dotyczących obrotu i zarządzania nieruchomościami.
 • Reprezentacja Klientów w procesie mediacji i innych form pozasądowego rozwiązywania sporów budowlanych.
 • Przygotowywanie opinii prawnych dla celów nabywania i finansowania nieruchomości, mających na celu zabezpieczenie inwestycji lub finansowania.
 • Reprezentacja Klientów procesie uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych, m.in.: w zakresie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie, na wycinkę drzew czy zezwoleń na realizację inwestycji drogowych.
 • Wsparcie prawne finansowania nieruchomości – negocjacje umów pożyczek, kredytów i gwarancji i innych, w zależności od potrzeb Klienta.
 • Przeprowadzanie badań oraz audytów prawnych nieruchomości.
 • Doradztwo w zakresie opracowywania projektów właściwej dokumentacji, negocjowania i zawierania umów.
 • Wsparcie w procesie oceny oferty i wyboru kontrahenta, opracowaniu, negocjacjach, wykonaniu i rozliczaniu kontraktów w procesie budowlanym.

PRAWO ENERGETYCZNE

Łączymy kompetencje z zakresu prawa energetycznego i regulacji pokrewnych. Nasi eksperci są dogłębnie wdrożeni we wszelkie aspekty prawne sektora energetycznego. Potrafią zidentyfikować obszary wymagające stałego wsparcia oraz określić główne problemy branży energetycznej. Oferujemy kompleksowe wsparcie przedsiębiorstwom energetycznym oraz wszelkim podmiotom działającym w tym sektorze. Stale poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, zarządzamy ryzykiem oraz pomagamy budować naszym Klientom rynkową przewagę konkurencyjną. Łączymy wiedzę na temat przepisów prawa ze znajomością praktycznych i biznesowych aspektów funkcjonowania rynków energii i paliw. Znajomość potrzeb i specyfiki branży energetycznej, jak również doskonałe przygotowanie merytoryczne naszych specjalistów pozwala nam na najwyżej jakości świadczenia na rzecz naszych Klientów.

Główne obszary naszej działalności:
 • Doradztwo prawne i regulacyjne sektora energetyki, m.in.: usługi prawne z zakresu ustawy prawo energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego, ustawy o efektywności energetycznej oraz innych regulacji sektora energetyki.
 • Monitoring zmian regulacji sektora energetyki w tym prawa energetycznego, ustawy odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o zapasach o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz bieżące informowanie Klientów o konsekwencjach planowanych zmian.
 • Pomoc w tworzeniu, sprawdzaniu i negocjacji umów energetycznych – umów sprzedaży / dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu oraz umów przyłączeniowych.
 • Przygotowanie niezbędnych pism w postępowaniach prawnych – wniosków, odwołań, pism przygotowawczych.
 • Reprezentacja przedsiębiorstwa przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w postępowaniach z zakresu prawa energetycznego oraz w procedurze odwoławczej przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Reprezentacja w sprawach związanych z koncesjami na prowadzenie działalności, taryfami czy odmową zawarcia umowy przyłączeniowej, także na etapie sądowym i sądowo-administracyjnym.
 • Pośrednictwo oraz doradztwo w kontaktach z przedsiębiorstwami energetycznymi na wczesnych etapach inwestycji.
 • Wsparcie prawne w postępowaniach w przedmiocie przygotowania taryf i cenników dla energii cieplnej i energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa energetycznego oraz prowadzenie postępowania na podstawie prawa energetycznego w zakresie zatwierdzania taryf.
 • Przygotowywanie analiz, opinii prawnych oraz opracowań w kwestiach związanych z prawem energetycznym.
 • Przeprowadzanie audytów due diligence przedsiębiorstw energetycznych oraz wsparcie Klientów w ramach procesów nabycia przedsiębiorstw branży energetycznej poprzez różne formy pozyskania finansowania inwestycji w tym zakresie.
 • Wsparcie i doradztwo w zakresie: zielonej energii i elektromobilności, efektywności energetycznej, zwolnienia z akcyzy, ulg dla przedsiębiorców energochłonnych.
 • Analiza obowiązków przedsiębiorców, bieżące doradztwo, prowadzenie postępowań przed organami, a także wsparcie w ramach planowania oraz realizacji procesów inwestycyjnych.
 • Świadczenie usług związanych z pozyskiwaniem oraz regulowaniem praw do gruntów przeznaczonych lub zajętych pod obiekty infrastruktury energetycznej na drodze administracyjnej oraz cywilnoprawnej.
 • Doradztwo prawne i reprezentowanie przedsiębiorców z sektora energetycznego w procesach inwestycji energetycznych, w tym w  przygotowaniach do inwestycji infrastrukturalnych (regulowanie stanów prawnych przebiegu sieci energetycznych przez nieruchomości osób trzecich).

PRAWO PRACY

Świadczymy usługi w pełnym zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Dzięki wiedzy oraz doświadczeniu naszych ekspertów, udzielamy kompleksowego doradztwa zarówno dużym przedsiębiorstwom, jak i małym firmom. Nasi radcy prawni to specjaliści z wieloletnim stażem pracy, a ich wsparcie to gwarancja bezpiecznej realizacji wszelkich celów biznesowych. Dopasowujemy do potrzeb naszych Klientów profesjonalne rozwiązania.

Główne obszary naszego działania:
 • Reprezentacja Klientów w sporach pracowniczych oraz sądowych z zakresu prawa pracy.
 • Doradztwo antykryzysowe i szkolenia dla pracowników różnych szczebli oraz dla pracodawców/kadry zarządzającej/działów HR, m.in.: nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, wynagrodzenie i benefity, czas pracy, wypadki przy pracy i BHP, regulaminy, polityki i inne dokumenty z zakresu prawa pracy.
 • Zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w działach HR (w szczególności RODO).
 • Zatrudnianie cudzoziemców, pracowników tymczasowych i delegowanie pracowników.
 • Dokumentacja pracownicza: umowy, regulaminy, polityki, porozumienia – opracowywanie optymalnych modeli zatrudnienia, dywersyfikacja form zatrudnienia (kontrakty menedżerskie, B2B), przebudowa modelu wynagradzania.
 • Przygotowanie, prewencja i reprezentowanie w toku kontroli organów, przede wszystkim PIP, ZUS, a także reprezentacja na wszystkich etapach sporów z organami.
 • Pracownicze programy kapitałowe (PPK) oraz pracownicze programy emerytalne (PPE).
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym w relacjach ze związkami zawodowymi, radami pracowników i innymi przedstawicielstwami pracowników. Unikanie i prowadzenie sporów zbiorowych, negocjacje układów zbiorowych, zwolnienia grupowe.
 • Doradztwo w toku procesów fuzji i przejęcia pracodawców, w tym restrukturyzacji i przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę oraz zabezpieczenie w formie audytów przedtransakcyjnych, a także wsparcie na etapie potransakcyjnej integracji pracodawców.

PRAWO SPÓŁEK

Funkcjonowanie spółek prawa handlowego to wieloaspektowy proces, wymagający ciągłych wyborów oraz niełatwych decyzji. Wieloletnie doświadczenie i stale poszerzana wiedza merytoryczna naszych specjalistów pozwala zapewnić Klientom profesjonalną obsługę. Doradztwo naszych ekspertów opiera się na doskonałej znajomości realiów biznesowych oraz realiów rynkowych, co ułatwia im rozumienie potrzeb oraz oczekiwań Klientów. Udzielane przez nas wsparcie jest dopasowane do charakteru prowadzonej działalności oraz zmieniających się warunków rynkowych. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu, pomagamy Klientom w  skomplikowanych i szczegółowych sprawach z obszaru prawa transakcji M&A i prawa spółek.

Główne obszary naszej działalności:
 • Kompleksowa pomoc przy zakładaniu, przekształcaniu, łączeniu, podziałach i likwidacji spółek, w tym również spółek prawa obcego.
 • Doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności spółek.
 • Sporządzanie projektów uchwał organów korporacyjnych, opinii prawnych, umów holdingowych oraz umów nabycia lub zbycia udziałów i akcji.
 • Opracowywanie regulaminów walnych zgromadzeń, rad nadzorczych i zarządów.
 • Opracowywanie zabezpieczeń finansowych, w tym: poręczeń, gwarancji i weksli.
 • Reprezentacja w sporach korporacyjnych przed sądami oraz mediacje w sporach akcjonariuszy lub wspólników.
 • Udział w przygotowaniu oraz negocjacjach umów wspólników/akcjonariuszy.
 • Prowadzenie analiz due diligence, umożliwiających wykrycie i przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom związanym z planowaną transakcją.
 • Obsługa zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych/komitetów powołanych przez radę nadzorczą, komisji rewizyjnych oraz posiedzeń zarządu.
 • Wsparcie w zakresie obowiązków informacyjnych spółek, których akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
 • Doradztwo prawne przy: wyborze najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej, ubezpieczeniach D&O oraz POSI, przeprowadzeniu emisji obligacji, przestrzeganiu praw i obowiązków wspólników i członków organizacji.
 • Przygotowanie i weryfikacja projektów aktów założycielskich, porozumień wspólników, restrukturyzacja i reorganizacja spółek, tworzenie przepisów wewnętrznych.
 • Wsparcie w zakresie sposobu wynagradzania członków zarządów oraz kadry kierowniczej spółek, w tym objętych tzw. ustawą antykorupcyjną.
 • Rejestracja działalności gospodarczej i przygotowywanie stosownych dokumentów niezbędnych w procedurze rejestracyjnej przedsiębiorstwa.
 • Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

RODO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych to zagadnienie dotyczące każdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego wielkość. Naszym Klientom, przetwarzającym dane osobowe, pomagamy w ich skutecznej ochronie. Doradzając łączymy wiedzę ekspertów z dziedziny HR, prawa własności intelektualnej, nowych technologii, e-commerce oraz negocjacji umów. Dzięki temu nie pomijamy wymogów prawnych z innych obszarów, adekwatnych do specyfiki działalności Klienta. Naszym Klientom oferujemy stałe wsparcie w zakresie ochrony i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, pomoc w szeroko rozumianych sytuacjach kryzysowych, jak również we wdrożeniu efektywnych działań profilaktycznych. Odpowiednio wczesne działanie zapobiegawcze pomaga bowiem uniknąć dotkliwych kar finansowych oraz strat wizerunkowych.

Główne obszary naszej działalności:
 • Prowadzenie kompleksowych audytów stanu bezpieczeństwa danych osobowych i zgodności dokumentacji z RODO.
 • Sporządzanie rekomendacji w zakresie działań korygujących oraz dostosowujących system ochrony danych osobowych do wymogów RODO.
 • Przygotowywanie dokumentacji zgodnej z wymogami RODO, dostosowanej do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa – w tym polityki prywatności, instrukcji zarządzania system informatycznym, klauzul informacyjnych, umów powierzenia.
 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu ochrony danych osobowych, zapewniając case study dostosowane do specyfiki firmy i branży.
 • Identyfikowanie ryzyka i potencjalnych zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych osobowych.
 • Mapowanie procesów przetwarzania danych i wsparcie w nowych projektach [privacy by design].
 • Wsparcie we wdrażaniu polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz innych niezbędnych procedur.
 • Doradzanie w zakresie zarządzania kryzysowego w przypadku incydentów ochrony danych.
 • Opracowywanie rekomendacji działań naprawczych, zmierzających do minimalizacji ryzyka strat wizerunkowych, wysokich administracyjnych kar finansowych czy postępowań sądowych.
 • Doradzanie podczas kontroli oraz reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem UODO.
 • Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych.

SPORY SĄDOWE – SKARGI – POSTĘPOWANIE SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE

Nasi Radcowie Prawni wykorzystują wiedzę i bogate doświadczenie, aby stworzyć strategię dla Klienta, kierując się jego celami biznesowymi. Podjęcie jakichkolwiek działań poprzedza rzetelna, wieloaspektowa analiza sprawy. Eksperci naszej kancelarii stosują narzędzia i strategie najbardziej adekwatne do danej sytuacji. Naszym Klientom oferują gruntowną, strategiczną pomoc poprzez reprezentację w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych, a także w postępowaniu karnym przed prokuraturą i organami ścigania. Naszym priorytetem jest zawsze sukces Klientów oraz jak najpełniejsza realizacja ich praw i założonych przez nich wcześniej celów. Razem z Klientami radzimy sobie z wyzwaniami skutecznie i sprawnie, co pozwala uniknąć zakłóceń w prowadzeniu biznesu.

Główne obszary naszej działalności:
 • Doradztwo prawne na każdym z etapów sporu – począwszy od etapu przedsądowych negocjacji, poprzez właściwe postępowanie sądowe aż po czynności egzekucyjne związane z wykonaniem orzeczenia.
 • Sporządzanie pozwów i wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, wniosków o zabezpieczenie roszczeń.
 • Obrona Klienta przed roszczeniami osób trzecich, poprzez m.in.: sporządzanie sprzeciwu od nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego, zarzutów od nakazu zapłaty, odpowiedzi na pozew, powództwa wzajemnego.
 • Reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi obu instancji, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Reprezentacja i doradztwo w postępowaniach karnych oraz karnoskarbowych.
 • Wsparcie Klienta na etapie składania środków odwoławczych.
 • Stwierdzanie wykonalności zagranicznych wyroków.
 • Reprezentacja Klientów w postepowaniach arbitrażowych oraz post-arbitrażowych.
 • Egzekucja trudnych wierzytelności.

TRANSPORT, SPEDYCJA I LOGISTYKA

Kompleksowo doradzamy przedsiębiorstwom z branży TSL (sektora transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, spedycji, logistyki, organizacji i finansowania transportu) we wszelkich aspektach działalności. Rozumiemy trudności, z którymi na co dzień mierzą się przedsiębiorcy transportowi, a dzięki wdrożeniu najbardziej optymalnych rozwiązań prawnych, jesteśmy w stanie efektywnie minimalizować ryzyko.

Regulacje dotyczące logistyki i transportu są bardzo ważnymi oraz rozległymi elementami prawa. Niezbędne jest zatem bogate doświadczenie, które posiadają specjaliści z naszego zespołu. Przy okazji współpracy z naszymi Klientami, niejednokrotnie mieliśmy okazję świadczyć kompleksową, bieżącą obsługę, jak również rozwiązywać specyficzne dla branży TSL problemy i sytuacje kryzysowe.

Główne obszary naszej działalności:
 • Bieżące doradztwo prawne.
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych i mediacyjnych.
 • Opiniowanie i przygotowywanie projektów umów transportowych, spedycyjnych, dotyczących logistyki i magazynowania.
 • Opracowywanie i optymalizacja ogólnych warunków umów i regulaminów świadczenia usług oraz weryfikacja pod kątem zgodności z prawem konsumenckim.
 • Prowadzenie windykacji należności na terenie RP i Unii Europejskiej.
 • Ochrona przed roszczeniami kontrahentów – wezwania do zapłaty, negocjowanie czy zawieranie ugód.
 • Świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa transportowego, w odniesieniu do przewozów krajowych i międzynarodowych.
 • Doradzanie i zapewnienie pomocy prawnej w postępowaniach reklamacyjnych.
 • Konsultacje i porady prawne w zakresie prawa przewozowego, spedycji i transportu.
 • Dokonywanie analiz prawnych na potrzeby Klienta.
 • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa transportowego na podstawie ustawodawstwa krajowego oraz przepisów unijnych i międzynarodowych (Konwencja CMR).

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe usługi z zakresu tworzenia wszelkich typów umów występujących w obrocie gospodarczym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, oferujemy naszym Klientom najwyższej jakości usługi z zakresu prawa umów, dążąc do zabezpieczenia ich interesów oraz ograniczenia ryzyka. Do wiedzy i umiejętności czysto prawnych dodajemy znajomość specyfiki działania wielu branż gospodarki i otoczenia biznesowego. Eksperci naszej kancelarii, dzięki praktycznej znajomości realiów wielu branż naszych Klientów, zapewniają efektywne wsparcie w wyborze najbardziej korzystnych rozwiązań. Dzięki temu możemy sprostać wymagającym oczekiwaniom Klientów z praktycznie dowolnej branży gospodarki i pomóc w  optymalizacji wyborów, wskazując możliwe scenariusze rozwoju sytuacji.

Główne obszary naszej działalności:
 • Kompleksowe wsparcie w zakresie opracowywania, opiniowania projektów umów oraz negocjowania warunków kontraktowych w obrocie gospodarczym.
 • Przygotowanie projektów umów gospodarczych, m.in.: umów sprzedaży, świadczenia usług, budowlanych, licencji, agencyjnej, dystrybucji, leasingu, franczyzy, factoringu, najmu, dzierżawy, transportu i logistyki.
 • Sporządzanie opinii prawnych dotyczących wskazanych przez Klienta postanowień umownych.
 • Identyfikacja i zabezpieczenie ryzyka związanego z umowami.
 • Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów (kaucje, akredytywy, gwarancje, hipoteki, zastawy – w tym rejestrowe, kary umowne).
 • Obsługa umów sporządzanych przez notariuszy, opiniowanie projektów, udział w negocjacjach, obecność przy podpisywaniu umów, stała współpraca z kancelariami notarialnymi.
 • Przeprowadzenie szczegółowej analizy przedmioty kontraktu lub umowy.
 • Obsługa inwestycji oraz doradztwo przy zakupach inwestycyjnych (DD inwestycyjne).
 • Nadzór nad prawidłowością realizacji umowy.
 • Prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia wykonania umowy oraz należności z umów.
 • Wsparcie podczas negocjowania umów inwestycyjnych i finansowych.
 • Obsługa prawna wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.
 • Przeprowadzenie weryfikacji wiarygodności partnerów biznesowych.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Skuteczna ochrona praw własności intelektualnej (praw autorskich, praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej) staje się coraz bardziej istotna. Dotyczy ona nie tylko innowacyjnych przedsiębiorstw, ale każdego kto działa obecnie na rynku. Współcześnie chroniona jest większość efektów pracy: logotypy, treści stron internetowych, nazwy handlowe, know-how, oprogramowanie czy technologie. Są one nie tylko unikalnym elementem marki, ale także cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa. Ochrona prawna nowych wytworów oraz gwarantowany przez prawo monopol na ich wykorzystywanie stymuluje rozwój firmy, prowadząc do dalszych innowacji. Równie istotne są także skuteczne nabywanie oraz ochrona praw IP od współpracowników.

Nasz zespół specjalistów stale pogłębia swoją wiedzę, aby oferować najwyższej jakości usługi prawne, które dostosowane są do obecnej sytuacji branżowej. Nasi radcowie prawni posiadają bogaty dorobek oraz doświadczenie w sprawach związanych z własnością intelektualną. Udzielamy profesjonalnego doradztwa przedsiębiorstwom oraz zapewniamy naszym Klientom skuteczne wsparcie, zarówno w zakresie ochrony własnych praw, jak i unikania nieświadomego naruszania praw innych podmiotów.

Główne obszary naszej działalności:
 • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej (praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej) oraz ochrony dóbr osobistych.
 • Przygotowywanie treści oraz czynny udział w negocjacjach umów przeniesienia autorskich praw majątkowych, umów licencyjnych, umów o rozpowszechnianie wizerunku oraz umów sponsorskich.
 • Przeprowadzanie badań Due Diligence patentów i znaków towarowych w transakcjach M&A.
 • Doradztwo przy opracowywaniu oraz wdrażaniu standardów bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Przygotowywanie niezbędnych umów dotyczących tworzenia reklam i kampanii reklamowych oraz doradztwo w ocenie prawnej sytuacji stosowania reklamy naruszającej dobre obyczaje.
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie patentów i znaków towarowych, a także wzorów użytkowych lub przemysłowych.
 • Uzyskiwanie praw IP od pracowników i współpracowników.
 • Uzyskiwanie ochrony praw IP w urzędach patentowych.
 • Badanie czystości rejestrowej, weryfikacja znaków towarowych i wynalazków.
 • Ochrona znaków towarowych i prawa autorskiego, zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
 • Projektowanie zasad wykorzystywania praw IP w grupach kapitałowych.
 • Doradztwo w postępowaniach w zakresie wprowadzającego w błąd oznaczenia produktów, niedozwolonej reklamy, przejmowania Klientów oraz pracowników, naśladownictwa produktów, pasożytniczego wykorzystania renomy, a także naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.