Kategoria: Sukcesy kancelarii

Aktywność Kancelarii – z powodzeniem zakończone zadanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez konwersję wierzytelności na udziały w tym kapitale  i przekazaniem nadwyżki ponad wartość nominalną do kapitału zapasowego 

Dokapitalizowanie spółki handlowej (spółki kapitałowej), jak wiadomo, może być przeprowadzone na różne sposoby. W grudniu 2021 r. Kancelaria MGM doradzała Klientowi w sprawie zamiany wierzytelności wspólnika (spółki funkcjonującej według prawa Anglii i Walii) wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na udziały w jej kapitale zakładowym. Zadanie to zostało zrealizowane z sukcesem i w oczekiwanym przez Klienta terminie.…
Czytaj dalej

Sukces Klienta Kancelarii MGM w sporze z Urzędem Skarbowym

Przedawnienie zobowiązania publicznoprawnego, skutkujące wygaśnięciem hipoteki przymusowej ustanowionej w celu zabezpieczenia wykonania tego zobowiązania. W sprawie Klienta Kancelarii MGM, poborca skarbowy (komornik skarbowy) - organ egzekucyjny w administracji - doprowadził do wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej własność Klienta na rzecz jednego z wierzycieli publicznych hipoteki przymusowej (w kwocie ponad 200 000 zł). Hipoteka…
Czytaj dalej

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI AKCYJNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z końcem sierpnia 2021 roku Kancelaria MGM ostatecznie zakończyła projekt związany ze zmianą formy prawnej Klienta - spółki z branży deweloperskiej i wynajmu powierzchni biurowych. Klient zwrócił się do Kancelarii o pomoc prawną w kompleksowym przeprowadzeniu zaplanowanej reorganizacji, obejmującej w pierwszej kolejności podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej, a następnie przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną…
Czytaj dalej

Sąd zabezpieczył powództwo w sprawie o ochronę dóbr osobistych spółki. Sukces Klienta w sprawie o ochronę dóbr osobistych osoby prawnej

Po rozpoznaniu wniosku złożonego przez Kancelarię MGM w imieniu Klienta – spółki działającej m.in. w branży budownictwa mieszkaniowego,  Sąd Okręgowy w Katowicach wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa. Postanowienie nie przesądza o wyniku postępowania, ale to przełomowe i bardzo korzystne orzeczenie. Pozwem z dnia 19 lipca 2021 roku sformułowane zostało roszczenie o ochronę dóbr osobistych powodowej…
Czytaj dalej