SUKCES KLIENTA KANCELARII –  ZABEZPIECZENIE POWÓDZTWA POPRZEZ ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W SPRAWIE ZE SKARGI PAULIAŃSKIEJ

SUKCES KLIENTA KANCELARII –  ZABEZPIECZENIE POWÓDZTWA POPRZEZ ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W SPRAWIE ZE SKARGI PAULIAŃSKIEJ

Klient Kancelarii MGM uzyskał prawomocne zabezpieczenie powództwa wytoczonego na podstawie art. 527 i nast. K.c. (skarga pauliańska). Zabezpieczenie polega na zawieszeniu równolegle toczącego się postępowania egzekucyjnego, które uniemożliwiało skuteczne prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela-Klienta Kancelarii. Klienta reprezentował radca prawny Piotr Lenart z naszej Kancelarii.

Wierzyciel (powód-Klient Kancelarii MGM), po uzyskaniu informacji o tym, że dłużnik zobowiązał się wobec swojej żony do zapłaty alimentów (zobowiązanie zostało zaciągnięte w formie jednostronnego oświadczenia złożonego w firmie notarialnej w trybie art. 777 kpc), a uprawniona do alimentów żona wszczęła egzekucję tych alimentów, niezwłocznie po tym jak wierzyciel wszczął egzekucję przeciwko dłużnikowi, wytoczył powództwo o uznanie za bezskuteczną względem niego dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela czynności prawnej w formie aktu notarialnego, mocą której dłużnik zobowiązał się do zapłaty na rzecz swojej żony alimentów.

Stan faktyczny

  • 24 października 2018 r. dłużnik złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie w przedmiocie zobowiązania się do świadczenia alimentacyjnego na rzecz swojej żony w kwocie 2 000,00 zł miesięcznie. Przedmiotowym aktem notarialnym dłużnik poddał się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.
  • W oparciu o posiadany tytuł wykonawczy - wyrok zasądzający zaopatrzony w klauzulę wykonalności -  wierzyciel (klient kancelarii) wnioskiem egzekucyjnym z  23 kwietnia 2019 r. wszczął względem dłużnika postępowanie egzekucyjne. Egzekucja została skierowana do całego posiadanego przez dłużnika majątku. W toku prowadzonej egzekucji komornik sądowy ustalił, że jedynym egzekwowalnym składnikiem majątkowym dłużnika jest przysługujące mu świadczenie emerytalne.
  • Żona dłużnika, działając w oparciu o zaopatrzony w klauzulę wykonalności akt notarialny z 24 października 2018, przyłączyła się do toczącego się względem dłużnika postępowania egzekucyjnego. Z uwagi na wysokość oraz uprzywilejowany charakter posiadanych przez nią względem męża wierzytelności (alimenty), całość kwoty potrącanej ze świadczenia emerytalnego dłużnika trafiała do rąk jego żony pozostającej z nim we wspólnym pożyciu, prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe. Doprowadziło to do sytuacji, w której wierzyciel został pozbawiony możliwości jakiegokolwiek zaspokojenia z należącego do dłużnika majątku.
  • Celem przeciwdziałania zaistniałej sytuacji wierzyciel wytoczył względem żony dłużnika (dalej pozwana) powództwo oparte o przepisy dotyczące skargi pauliańskiej - wniósł o uznanie za bezskuteczną względem niego dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela czynności prawnej w formie aktu notarialnego z 24 października 2018 r. Jednocześnie, celem ochrony majątku dłużnika przed dalszym uszczuplaniem, wierzyciel złożył wraz z pozwem wniosek o udzielenie zabezpieczenia jego roszczenia poprzez zawieszenie toczącego się z wniosku pozwanej postępowania egzekucyjnego.
  • Postanowieniem z 9 lutego 2022 r. Sąd udzielił wierzycielowi zabezpieczenia roszczenia zgodnie z jego wnioskiem. W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że w pełni podziela przedstawioną przez wierzyciela argumentację przemawiającą za koniecznością udzielenia zabezpieczenia - wskazał, że zasadność powództwa względem pozwanej ze skargi pauliańskiej została przynajmniej uprawdopodobniona, a brak udzielenia zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.
  • Przedmiotowe postanowienie zostało zaskarżone przez pozwaną zażaleniem z 16 marca 2022 r., w którym to pozwana zakwestionowała zarówno zasadność samego powództwa, jak i fakt wykazania przez wierzyciela interesu prawnego do uzyskania ochrony w postaci udzielonego zabezpieczenia. Pozwana podniosła także, że udzielone przez Sąd zabezpieczenie obciąża ją ponad potrzebę.
  • W odpowiedzi na zażalenie wierzyciel obalił podnoszone przez pozwaną argumenty, raz jeszcze wykazując, że zarówno fakt udzielenia mu zabezpieczenia, jak i zastosowany w sprawie jego rodzaj, pozostają w pełni zasadne i konieczne celem zabezpieczenia przysługujących mu względem dłużnika wymagalnych wierzytelności.
  • Postanowieniem z 30 czerwca 2022 r. Sąd odwoławczy oddalił zażalenie pozwanej, a tym samym postanowienie w przedmiocie udzielenia wierzycielowi zabezpieczenia roszczenia z 9 lutego 2022 r. stało się prawomocne.

O mechanizmach stosowania skargi pauliańskiej pisaliśmy na naszym blogu w sekcji „Strefa Wiedzy”. Tekst dostępny jest pod linkiem: https://kancelariamgm.pl/skarga-paulianska-czyli-jak-odzyskac-majatek-od-dluznika/

Comments are closed.