Projekt ustawy o pomocy Ukrainie – zatrudnianie obywateli Ukrainy

Projekt ustawy o pomocy Ukrainie – zatrudnianie obywateli Ukrainy

Obecnie w Polsce trwają intensywne prace legislacyjne, aby ułatwić społeczności ukraińskiej m.in. podjęcie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej. W projekcie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwany dalej „projektem ustawy”), wprowadzono rozwiązania, które umożliwiają dostęp do polskiego rynku pracy obywatelom Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny. Radca prawny Adam Domagała z naszej Kancelarii pokrótce prezentuje projektowane przepisy.

Zatrudnienie / powierzenie pracy

[1] Zgodnie z  art. 19 projektu ustawy obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:

a) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie przepisów projektu ustawy lub

b) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 7 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

[2] Podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy powiadamia właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl.

[3] Niewypełnienie określonych wyżej warunków oznacza brak możliwości wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

[4] Projekt ustawy przewiduje możliwość zarejestrowania się w powiatowych urzędach pracy obywatelom Ukrainy, jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Dzięki tym rozwiązaniom obywatele Ukrainy będą mogli skorzystać z usług rynku pracy w postaci: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń.

Działalność gospodarcza

[5] Projekt ustawy w art. 20 przewiduje, że obywatele Ukrainy którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świetle ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach będą mogli podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na zasadach obowiązujących obywateli polskich, pod warunkiem uzyskania numer PESEL.

[6] W przypadku gdy pobyt przedsiębiorcy – obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej przestanie być legalny na podstawie projektu ustawy oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przedsiębiorca podlega wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

[7] Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że obywatele Ukrainy legalnie przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oprócz prawa wpisania się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, uzyskają również prawo zakładania spółki jawnej i partnerskiej.

Comments are closed.