Informacja prawna w sprawie projektowanego przedłużenia terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020

Informacja prawna w sprawie projektowanego przedłużenia terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020

[1] Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia, na mocy którego zostaną przedłużone - w związku z epidemią COVID-19, terminy m.in. sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok  obrotowy 2020. Jak wynika z opublikowanego komunikatu „Ministerstwo Finansów wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez przedsiębiorców oraz księgowych, w sprawie przedłużenia terminu sprawozdań finansowych za rok 2020. Biorąc pod uwagę trudną i dynamiczną sytuację związaną z COVID-19, podjęto decyzję o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych dla:

 • jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit - o 3 miesiące,
 • jednostek sektora finansów publicznych - o 1 miesiąc.”
[2] Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt (z dnia 19 marca 2021 r.) rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570 i 1667), które regulować ma zasady przedłużenia ww. terminów.

[3] Projekt przewiduje zmianę niektórych terminów wynikających w szczególności z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: u.o.r.), dotyczących nie tylko sporządzenia sprawozdania finansowego oraz jego zatwierdzenia ale również zamknięcia ksiąg rachunkowych, zakończenia inwentaryzacji oraz sporządzenia zestawienia obrotów i sald księgi głównej.

[4] W projekcie przewidziano wydłużenie terminów na wykonanie ww. obowiązków dla jednostek sektora prywatnego i organizacji non-profit w następujący sposób (§1 pkt 2. projektu rozporządzenia):

 1. wydłużenie terminu na zamknięcie ksiąg rachunkowych, który zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 u.o.r., przypadał na dzień kończący rok obrotowy – o 3 miesiące,
 2. wydłużenie terminu na sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej, który zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 u.o.r. upływał najpóźniej 85 dnia po dniu bilansowym  - o 90 dni,
 3. wydłużenie terminu zakończenia inwentaryzacji składników aktywów, który zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1 u.o.r. upływał najpóźniej 15 dnia następnego roku obrotowego – o 90 dni,
 4. wydłużenie terminu na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, który zgodnie z art. 52 ust. 1 u.o.r. upływał nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego  – o 3 miesiące,
 5. terminu na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, który zgodnie z art. 53 ust. 1 u.o.r. upływał nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego – o 3 miesiące.
[5] Mając na względzie powyższe, nowe terminy wykonania obowiązków sprawozdawczych jednostek z sektora prywatnego oraz organizacji non-profit, przy założeniu, że rok obrotowy danej jednostki zakończył się z końcem roku kalendarzowego (tj. 31 grudnia 2020r.) upłyną :

 • w dniu 30 czerwca 2021 r. – upłynie termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego (dotychczasowy termin przypadałby na dzień 31 marca 2021r.),
 • w dniu 30 września 2021 r. – upłynie termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego (dotychczasowy termin przypadałby na dzień 30 czerwca 2021r.).
[6] Wydłużenie terminu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powoduje też automatyczne przesunięcie terminu na jego złożenie do KRS. Zgodnie z art. 69 ust. 1 u.o.r. sprawozdanie finansowe należy złożyć we właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jeżeli sprawozdanie finansowe zostanie zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu terminu (tj. 30 września 2021 r.) dokumenty do KRS należy złożyć do 15 października 2021 r. Jeżeli sprawozdanie zostanie zatwierdzone wcześniej, to piętnastodniowy termin na złożenie dokumentów trzeba liczyć od dnia faktycznego zatwierdzenia.

[8] Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia powyższe zmiany terminów będą mieć zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 r.

[9] Dodatkowo w projektowanym rozporządzeniu przewidziano przedłużenie terminów na zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych dla:

 1. spółdzielni mieszkaniowych, w których ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 z 2020.03.31) lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie tej ustawy – przewidziano przedłużenie terminu do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
 2. niektórych jednostek (niebędących spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo – akcyjnymi, spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo – akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej), w których:
 3. ze względu na liczbę członków organów zatwierdzających i braku możliwości ich zwołania ze względu na ograniczenia epidemiczne (przesłanka nr 1) oraz
 4. brak jest możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (przesłanka nr 2)

nie jest możliwe zatwierdzenie sprawozdania finansowego w terminie wskazanym w u.o.r. – przewidziano przedłużenie terminu do 6 tygodni od dnia ustania którejkolwiek z ww. przesłanek.

[10] Powyższe zmiany terminów będą mieć zastosowanie do obowiązków spółdzielni mieszkaniowych oraz niektórych innych jednostek (opisanych wyżej), dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 r. Przepis ten nie jest ograniczony do roku obrotowego 2020, a zatem będzie dotyczył również następnych lat obrotowych, o ile nadal będzie trwał stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii i związane z nim ograniczenia.

[11] Ponadto w projektowanym rozporządzeniu przewidziano wydłużenie terminu określonego w art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 z 2020.08.21). Termin ten dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe, zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego i przekazania go za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (SKAZ) przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g u.o.r. Zgodnie z projektowanymi zmianami termin na przekazanie sprawozdania do SKAZ ma zostać wydłużony do dnia 31 lipca 2021 r.

[12] Z pełnym tekstem projektu rozporządzenia można zapoznać się korzystając z poniższego linku:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344556/katalog/12772113#12772113

Jak informuje Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej ww. rozporządzenie „jest na końcowym etapie procesu legislacyjnego”.

Comments are closed.