Prawo własności lokali – ochrona nieruchomości sąsiednich

Prawo własności lokali – ochrona nieruchomości sąsiednich

Kancelaria reprezentowała Klientów indywidualnych w sprawie ochrony przysługujących im praw, jako właścicieli lokali mieszkalnych położonych w sąsiedztwie działki, na której planowana była realizacja inwestycji w jednym z miast województwa śląskiego  polegającej na budowie trzech ponad 100-metrowych wieżowców o przeznaczeniu mieszkalno-biurowo-usługowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Sprawa miała charakter wieloaspektowy, gdyż pomoc prawna Kancelarii obejmowała:

  1. Ochronę praw Klientów w związku z opisaną powyżej inwestycją budowlaną o ogromnym zasięgu oddziaływania na lokale mieszkalne zlokalizowane na działce sąsiedniej, w szczególności z uwagi na realne zagrożenie całkowitego pozbawienia mieszkań dostępu do światła słonecznego – w tym zakresie Kancelaria reprezentowała Klientów w rozmowach negocjacyjnych z deweloperem, które zakończyły się zawarciem ugody na warunkach bardzo korzystnych dla Klientów. Oprócz uzyskania wysokich, adekwatnych do okoliczności sprawy odszkodowań, stanowiących rekompensatę pieniężną za utrudnienia w eksploatacji lokali mieszkalnych jakie mogą powstać w związku i w czasie realizacji planowanej inwestycji budowlanej, a także ewentualnym spadkiem wartości tych lokali, Klienci uzyskali dodatkowo:
    • prawo do korzystania przez 30 lat z miejsc parkingowych w parkingu podziemnym zlokalizowanym w jednym z nowo powstałym budynków mieszkalno-biurowo-usługowych,
    • prawo do skorzystania z polisy ubezpieczeniowej dewelopera, w przypadku powstania szkód w lokalach mieszkalnych, będących rezultatem prowadzonych prac budowlanych,
    • prawo do żądania zapłaty odszkodowania tytułem naprawienia szkód w lokalach pozostających w związku z robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach inwestycji budowlanej na działce sąsiedniej, powstałych w trakcie bądź po zakończeniu tych robót, poprzez przywrócenie stanu poprzedniego,
    • prawo do żądania naprawienia szkód pozostających w związku z robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach inwestycji budowlanej na działce sąsiedniej, powstałych w trakcie bądź po zakończeniu tych robót, poprzez przywrócenie stanu poprzedniego,
  2. Ochronę praw Klientów w związku z działaniami prowadzonymi przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej, sprowadzającymi się wyłącznie do należytego zabezpieczenia interesów pozostałych członków, kosztem osób reprezentowanych przez Kancelarię. Zadaniem Kancelarii było po pierwsze analizowanie podejmowanych czynności przez zarządu, pod względem zgodności z przepisami prawa, a także uczestniczenie w zebraniach wspólnoty mieszkaniowej, których przedmiotem było podjęcie kluczowych uchwał dla funkcjonowania wspólnoty, powiązanych z planowaną inwestycją budowlaną na działce sąsiedniej. W ramach stałego monitoringu działań wspólnoty mieszkaniowej, Kancelaria skierowała do sądu pozew o uchylenie uchwały, której przedmiotem było udzielenie zarządowi niczym nieograniczonego prawa do podejmowania decyzji dotyczących wspólnoty związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, co pozostawało w sprzeczności z przepisami prawa stanowiącymi o konieczności każdorazowego uzyskania zgody członków wspólnoty na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłych czynności. Zaskarżona uchwała, która mogła doprowadzić do niepowetowanych szkód dla członków wspólnoty, w szczególności w kontekście prowadzonych rozmów ugodowych z deweloperem zamierzającym zrealizować inwestycję budowlaną na działce sąsiedniej, została uchylona przez sąd, a prawidłowość rozstrzygnięcia została potwierdzona przez sąd odwoławczy, który podtrzymał zaskarżony wyrok w całości.

Pomoc prawną w powyższym zakresie świadczyli prawnicy Kancelarii: radca prawny Seweryn Galos oraz radca prawny Damian Dziedzic.

No Comments Yet.

Leave a comment