PRZEDŁUŻONE TERMINY SPRAWOZDAŃ I ZGROMADZEŃ W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

PRZEDŁUŻONE TERMINY SPRAWOZDAŃ I ZGROMADZEŃ W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

16 maja 2022 roku nastąpiło zniesienie stanu epidemii w Polsce, a jednocześnie wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego. Powyższa zmiana nie skutkowała jednak automatyczną utratą mocy przepisów specjalnych wprowadzonych przejściowo w związku z epidemią COVID-19. Wybrane zmiany przedstawia Anna Zielińska-Jadwiszczok, radca prawny Kancelarii Mirosławski Galos Mozes.

Sprawozdania finansowe

Obecnie nadal obowiązują m.in. regulacje przedłużające terminy sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych przez spółki handlowe. W związku z tym obowiązki dotyczące sprawozdań finansowych za rok obrotowy, kończący się po dniu 29 września 2021, a nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022, których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022, są przedłużone:

  1. do 6 miesięcy od dnia bilansowego w przypadku sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki,
  2. do 9 miesięcy od dnia bilansowego w przypadku zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki.

W przypadku spółdzielni mieszkaniowych termin zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za lata obrotowe kończące się po dniu 29 września 2020 pozostaje wydłużony do dnia odbycia pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej, po okresie w którym możliwe było jego odroczenie z powodu epidemii COVID-19.

Terminy zgromadzeń i kadencyjność

Przedłużony pozostaje do 9 miesięcy od dnia bilansowego termin odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników lub zwyczajnego walnego zgromadzenia w spółkach handlowych. Nadal obowiązują także przepisy, mocą których przedłużono ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej lub zebrania właścicieli lokali o 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, trwającego w dniu 31 marca 2020 lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu 31 marca 2020.

Obowiązują również przepisy, na podstawie których przedłużono  kadencję rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni mieszkaniowej, upływającą w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, trwającego w dniu 31 marca 2020  lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu 31 marca 2020, do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej po okresie, w którym możliwe było jego odroczenie z powodu epidemii COVID-19. Okresy trwania kadencji organów spółek prawa handlowego pozostały bez zmian.

Możliwe kolejne modyfikacje

Należy się jednak liczyć  z tym, że w najbliższej przyszłości wyżej opisywane przepisy dotyczące spółdzielni mieszkaniowych utracą moc. W trakcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych przewidziano ich uchylenie, a zmiana ta miałaby wejść w życie w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia ustawy.  W takiej sytuacji przedłużone kadencje organów spółdzielni mieszkaniowych upływałyby w dniu zwołania pierwszego walnego zgromadzenia po wprowadzeniu tych zmian, w tym samym momencie upływałby również termin zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych  spółdzielni mieszkaniowych.

30 czerwca 2022 Senat przyjął wyżej wymienioną ustawę, jednak wprowadził do niej poprawki w postaci skreślenia regulacji uchylających przepisy covidowe dotyczące spółdzielni mieszkaniowych. Dalsze prace nad tym aktem prawnym, obejmujące m.in. rozstrzygnięcie kwestii uchylenia przepisów covidowych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, podejmie prawdopodobnie 6 lub 7 lipca Sejm.

Comments are closed.