PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI AKCYJNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI AKCYJNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z końcem sierpnia 2021 roku Kancelaria MGM ostatecznie zakończyła projekt związany ze zmianą formy prawnej Klienta - spółki z branży deweloperskiej i wynajmu powierzchni biurowych. Klient zwrócił się do Kancelarii o pomoc prawną w kompleksowym przeprowadzeniu zaplanowanej reorganizacji, obejmującej w pierwszej kolejności podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej, a następnie przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W pierwszym etapie reorganizacji Kancelaria MGM reprezentowała interesy Klienta w postępowaniu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, zakończonym uzyskaniem stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

W drugim etapie projektu – zmianie formy prawnej spółki, pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmowała:

  • opracowanie modelu przekształcenia,
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji wymaganej w procesie przekształcenia,
  • reprezentację Klienta w postępowaniu o wpis przekształcenia do rejestru przedsiębiorców (przygotowanie i złożenie w imieniu Klienta odpowiednich wniosków i dokumentów wymaganych w trakcie procesu),
  • koordynację działań z doradcami zewnętrznymi (biegli rewidenci, analitycy finansowi, notariusze, księgowi),
  • nadzór prawny nad przebiegiem postępowania przekształceniowego,
  • koordynację działań Klienta po uzyskaniu wpisu o przekształceniu spółki (poinformowanie kontrahentów Klienta o zmianie formy prawnej, zgłoszenie przekształcenia spółki
    w urzędach, rejestrach i ewidencjach).

Projekt zrealizowany został w szybkim tempie. Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpił w dniu 11.08.2021. Ostatecznie projekt ukończono z końcem sierpnia 2021 roku.

Zadanie realizowali następujący prawnicy Kancelarii: radca prawny Edyta Wróbel i radca prawny Mariusz Mirosławski - wspólnik w Kancelarii MGM.

Comments are closed.