Regulacje dotyczące ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej

Regulacje dotyczące ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej

W dniu 4 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U.2022.2243). Akt ten określa m.in. cenę maksymalną sprzedaży energii elektrycznej, która ma być stosowana w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, wśród których znajdują się również przedsiębiorcy mieszczący się w kategoriach: mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności. Radca prawny Anna Zielińska-Jadwiszczok z naszej Kancelarii przedstawia klasyfikację przedsiębiorstw i wskazuje jakie kroki powinni podjąć uprawnieni przedsiębiorcy w zakresie ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.

W rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców:

 1) mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2)  mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

3)  średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

b)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa powyżej, określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Dla ww. podmiotów cena maksymalna energii elektrycznej wyniesie: 785 zł/MWh, a stosowana ma być co do zasady w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Warunkiem zastosowania ww. ceny jest złożenie przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną oświadczenia zgodnego z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw energii, na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.  Należy zaznaczyć, że złożenie przez odbiorcę uprawnionego w/w oświadczenia po dniu 30 listopada 2022 r., skutkować będzie zastosowaniem wobec Niego  ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Podkreślenia wymaga również, że w przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na spełnienie przez odbiorcę uprawnionego warunków pozwalających na stosowanie wobec niego ceny maksymalnej odbiorca ten  zobligowany jest do powiadomienia  na piśmie o tym podmiotu uprawnionego w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian.

Comments are closed.