Sąd zabezpieczył powództwo w sprawie o ochronę dóbr osobistych spółki. Sukces Klienta w sprawie o ochronę dóbr osobistych osoby prawnej

Sąd zabezpieczył powództwo w sprawie o ochronę dóbr osobistych spółki. Sukces Klienta w sprawie o ochronę dóbr osobistych osoby prawnej

Po rozpoznaniu wniosku złożonego przez Kancelarię MGM w imieniu Klienta – spółki działającej m.in. w branży budownictwa mieszkaniowego,  Sąd Okręgowy w Katowicach wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa. Postanowienie nie przesądza o wyniku postępowania, ale to przełomowe i bardzo korzystne orzeczenie.

Pozwem z dnia 19 lipca 2021 roku sformułowane zostało roszczenie o ochronę dóbr osobistych powodowej spółki oraz usunięcie skutków naruszeń  poprzez nakazanie pozwanemu – osobie fizycznej, usunięcia z miejsc wystawionych na widok publiczny dwóch banerów (transparentów) zawierających treści zniesławiające powódkę, godzące w renomę, wizerunek i dobre imię spółki. Wywieszone przez pozwanego banery powodowały rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat naszego klienta. Sąd nakazał pozwanemu na czas trwania postępowania usunięcie przedmiotowych banerów.

Postępowania sądowe często trwają bardzo długo. W sprawach, których przedmiotem jest naruszenie dóbr osobistych istotne dla powoda jest, aby jak najszybciej pozwany zaprzestał naruszania jego dóbr osobistych.

Udzielone przez sąd zabezpieczenie pozwoli na odwrócenie niekorzystnych dla naszego klienta skutków związanych z naruszeniem dóbr osobistych, a tym samym zapewnieni mu ochronę w toku postępowania sądowego. Orzeczenie zwiększy skuteczność postępowania cywilnego poprzez zapewnienie, że mimo upływu czasu koniecznego do rozstrzygnięcia sprawy możliwe będzie osiągnięcie zamierzonych celów postępowania. Orzeczenie sądu ochroni klienta kancelarii przed dalszymi, negatywnymi konsekwencjami działania pozwanego poprzez tymczasowe, częściowe zaspokojenie roszczenia  i udzielenie tymczasowej ochrony prawnej.

W sprawie zaangażowani są: Seweryn Galos - radca prawny i Karolina Sojka – aplikantka radcowska.

Comments are closed.