Zmiana przepisów dotyczących skutków złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w zakresie przedawnienia roszczeń – jakie kroki warto podjąć?

Zmiana przepisów dotyczących skutków złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w zakresie przedawnienia roszczeń – jakie kroki warto podjąć?

Nadchodzi zmiana przepisów Kodeksu cywilnego  dotyczących skutków złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej  w zakresie przedawnienia roszczeń.

W dniu 30 czerwca 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu cywilnego, która wprowadzi istotne zmiany w zakresie biegu przedawnienia roszczeń w przypadku złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej bezpośrednio w celu dochodzenia roszczeń prowadzi do przerwania biegu przedawnienia. Oznacza to, że po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

Po wejściu w życie nowelizacji, bieg przedawnienia co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej nie będzie ulegał przerwaniu, lecz wyłącznie zawieszeniu przez czas trwania postępowania pojednawczego. Po zakończeniu takiego postępowania termin przedawnienia będzie biegł dalej, a nie jak dotychczas rozpoczynał bieg na nowo. Tym samym termin przedawnienia roszczeń ulegać będzie przedłużeniu wyłącznie o czas trwania postępowania pojednawczego.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza ww. zmiany w zakresie biegu przedawnienia roszczeń, do postępowań pojednawczych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przed dniem 30 czerwca 2022 r. będzie nadal prowadziło do przerwania biegu przedawnienia.

Rekomendacja:

Z uwagi na powyższe zalecamy:

a. przegląd roszczeń o zapłatę  nieskierowanych na drogę postępowań sądowych,

b. weryfikację, czy w portfelu Państwa kontrahentów są roszczenia względem nich, które mogą być przedmiotem zawezwania do próby ugodowej i w zakresie których warto byłoby skorzystać ze skutku przerwania biegu przedawnienia.  Roszczeniami takimi mogą być przykładowo roszczenia sporne, słabo udokumentowane, roszczenia o dużych wartościach lub powstałe w skomplikowanych stanach faktycznych, roszczenia co do których ryzyka związane ze skierowaniem pozwu i prowadzeniem procesu lub odnoszące się do wyniku tego procesu są znaczne.

Comments are closed.