ZMIANY W PROWADZENIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

ZMIANY W PROWADZENIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

Pragniemy poinformować, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt z dnia 27 stycznia 2023 r. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Projekt ten stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 2981 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140). Projektowane zmiany wyjaśnia radca prawny Adam Domagała – ekspert z zakresu prawa pracy w Kancelarii MGM.


Zmiana powyższego rozporządzenia ma na celu uwzględnienie zmian wprowadzonych uchwaloną przez Sejm RP w dniu 1 grudnia 2022 r. ustawą o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr: nr druku 2335, 2618, 2890 i 2902), która obecnie oczekuje na podpis Prezydenta RP. Przepisy ww. ustawy mają na celu umożliwienie pracodawcom wprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Ponadto przedmiotowa nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje wprowadzenie pracy zdalnej na stałe do polskiego porządku prawnego, która zastąpi telepracę. W związku z tym konieczna stała się zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Wejście w życie
Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

Zakres planowanych zmian
Z treści projektu z dnia 27 stycznia 2023 r. wynikają następujące zmiany:


1) W części B akt osobowych należy będzie przechowywać potwierdzenie poinformowania pracownika o kontroli trzeźwości lub o kontroli na obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu, informacji o grupie lub grupach pracowników objętych taką kontrolą i sposobie jej przeprowadzania (art. 221c § 12 oraz art. 221e § 2 Kodeksu pracy);


2) Wprowadzona zostanie nowa część E akt osobowych dla ewidencjonowania dokumentów związanych z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Część ta ma zawierać:
a. informacje dotyczące kontroli trzeźwości pracownika przeprowadzonej przez pracodawcę (art. 221c 6 Kodeksu pracy),
b. informację dotyczącą badania stanu trzeźwości pracownika przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (art. 221d § 10 Kodeksu pracy),
c. informacje dotyczące kontroli pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu (art. 221d § 10 i art. 22 1e § 2 Kodeksu pracy),
d. informację dotyczącą badania pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (art. 221d § 10 i art. 221f § 2 Kodeksu pracy).


3) Dokumenty znajdujące się w części E akt osobowych pracownika przechowuje się w wydzielonych częściach dotyczących danej kontroli, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery E1 i kolejne; w takim przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu dokumentów dotyczy każdej z tych części. W związku z usunięciem z akt osobowych pracownika informacji związanej z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu oraz z badaniem pracownika na obecność w jego organizmie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonym przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego usuwa się całą wydzieloną część dotyczącą tej informacji, a pozostałym przyporządkowuje się następujące po sobie numery.

W razie pytań lub potrzeby udzielenia informacji uzupełniających oraz przeglądu i wdrożenia odpowiednich regulacji wewnętrznych służymy pomocą i pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Comments are closed.