ZMIANY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI DIET I DELEGACJI ZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE – INFORMACJA PRAWNA

ZMIANY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI DIET I DELEGACJI ZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE – INFORMACJA PRAWNA

28 lipca 2022 r. wchodzi w życie zmiana Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w Państwowej lub Samorządowej Jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Materiał opracował radca prawny Adam Domagała z naszej Kancelarii.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające Rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w Państwowej lub Samorządowej Jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 30 czerwca 2022 r. (DZ. U. z 2022 r. poz. 1481) wprowadza zmianę w treści § 7 ust. 1 Rozporządzenia, który od dnia 28 lipca 2022 r. brzmi w sposób następujący:

Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 38 zł za dobę podróży.

Wysokość dotychczasowej diety wynosiła 30,00 zł za dobę podróży pracownika i pozostawała bez zmian aż od 2013 r. Zatem od 28 lipca 2022 r. stawka diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wzrasta z kwoty 30 zł do kwoty 38 zł.

Ponadto warto zauważyć, iż z dniem 28 lipca 2022 r. wzrasta także kwota ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z 6,00 zł do kwoty 7,60 zł. Zgodnie bowiem z § 9 ust. 1 Rozporządzenia za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety.

Konsekwencją wprowadzonych zmian jest także zmiana wysokości ryczałtu za nocleg, który zostaje podwyższony z kwoty 45,00 zł do kwoty 57,00 zł, albowiem w § 8 ust. 3 Rozporządzenia zastrzeżono, iż pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety. Sam zwrot kosztów noclegu odbywać się będzie natomiast na podstawie udokumentowania rachunkiem, który nie będzie mógł być wyższy za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety tj. do 760,00 zł.

Przepisy wspomnianego wyżej Rozporządzenia stosuje się w stosunku do pracowników zatrudnionych u pracodawców będących państwowymi lub samorządowymi jednostkami sfery budżetowej. W stosunku do pozostałych pracowników spoza sfery budżetowej zasady wypłacania należności z tytułu podróży służbowej reguluje się w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę (jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy, lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania). Natomiast gdy kwestie podróży służbowej nie zostały uregulowane w wyżej wymienionych aktach, do pracowników stosuje się przepisy Rozporządzenia co wynika z treści art. 775 § 5 k.p.

Zwrócić uwagę należy, iż postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określonej dla pracownika, w treści Rozporządzenia. Ponadto w przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień, dotyczących wypłacania należności z tytułu podróży służbowej, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów Rozporządzenia.

W przypadku zawarcia w Regulaminie wynagradzania, iż pracownikowi przysługiwać będzie dieta w wysokości 30,00 zł za dobę podróży krajowej, to od dnia 28 lipca 2022 r., pracownikom i tak przysługiwać będzie dieta w wysokości 38,00 zł albowiem zgodnie z art. 9 § 2 k.p. postanowienia regulaminu wynagradzania nie mogą być dla pracowników mniej korzystne niż  przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

Comments are closed.