Informacja prawna w sprawie „Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”

Informacja prawna w sprawie „Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”

[1]  Zgodnie z opublikowanymi informacjami Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”.  W programie przewidziano  pomoc w formie dotacji dla mikroprzedsiębiorstw i w formie dopłat do niepokrytych kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

[2] Środki mogą być przekazane przedsiębiorcom spełniającym wymogi formalne, w tym określony spadek obrotów, prowadzącym działalność w 45 branżach opisanych na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności:

    17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

    18.12.Z - Pozostałe drukowanie;

    18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

    18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;

    49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

    47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

    47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

    47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

    47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

    47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

    56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

    55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

    55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

    56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

    56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;

    56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

    56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;

    59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;

    73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;

    74.20.Z - Działalność fotograficzna;

    77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

    79.11.A - Działalność agentów turystycznych;

    79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;

    79.11.B - Działalność pośredników turystycznych;

    79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

    79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej;

    79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

    82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

    85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

    85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

    85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

    86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;

    86.90.D - Działalność paramedyczna;

    90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;

    90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

    90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;

    91.02.Z - Działalność muzeów;

    93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;

    93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

    93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;

    93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

    93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

    93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

    93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

    96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

[3] W przypadki mikrofirm kwota subwencji zależna jest od wielkości spadku przychodów i wynosi:

- 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30%-60%,

- 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60%.

Maksymalna kwota subwencji wynosić może 324 000 zł.

[4] W przypadku  małych i średnich firm subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020r. do marca 2021 r. (styczeń -marzec 2021r. na podstawie prognozy).

Maksymalna kwota subwencji to 3.5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika.

[5] Subwencja może podlegać umorzeniu w 100% jeśli spełnione zostaną przez przedsiębiorcę łącznie określone w programie warunki, tj.:

- utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r.              W okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec przedsiębiorcy nie może rozpocząć się likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja;

- wyłącznie dla mikrofirm: utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.;

- wyłącznie dla MŚP: rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty Kosztów Stałych przekraczających otrzymane wsparcie;

- beneficjent wykazuje rzeczywiste Koszty Stałe na podstawie sprawozdań finansowych lub dokumentów księgowych za okres 1 listopad 2020 r. do 31 marca 2021 r.;

- zakaz dokonywania jakichkolwiek płatności (w tym, w szczególności, odpraw, innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy Beneficjentem i pracownikiem, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych Pracownikowi przez Beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek osoby posiadającej status pracownika Beneficjenta z tytułu, lub w związku, z umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z Beneficjentem, której istnienie przesądza o jej statusie wspomnianym powyżej, poza wynagrodzeniem zasadniczym;

- zakaz transferu środków pochodzących z Programu, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z Beneficjentem;

- zakaz przedpłacania kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów;

- zakaz finansowania transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).

Ewentualny zwrot subwencji finansowej lub jej części następować będzie po 31 października 2021 r.

[6] Szczegółowa treść praw i obowiązków beneficjentów zostanie określona w umowie subwencji finansowej oraz regulaminie udzielania subwencji.    

Regulamin ma zostać opublikowany najpóźniej w dniu 14 stycznia 2021 r.

Finansowanie w ramach programu będzie udzielane od 15 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. 

[7] Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

OPRACOWAŁA:

Anna Zielińska – Jadwiszczok

radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych

Mirosławski Galos Mozes sp. j. w Sosnowcu

Comments are closed.