Informacja prawna w sprawie zmian w przepisach podatkowych dotyczących objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Informacja prawna w sprawie zmian w przepisach podatkowych dotyczących objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

[1] Na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 28 listopada 2020 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 642), przewidującą istotne zmiany przepisów podatkowych, w tym nadanie spółkom komandytowym mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. 

[2] W wyniku wprowadzenia zmian przewidzianych w powyższej ustawie w przypadku spółek komandytowych opodatkowaniu podlegać będzie w pierwszej kolejności dochód samej spółki komandytowej,  a następnie przychody jej wspólników z udziału w zyskach tej spółki.

[3] W toku procesu legislacyjnego nie zmieniły się przedstawione w projekcie ustawy zasady opodatkowania przychodu wspólników spółki komandytowej z udziału w zyskach spółki  komandytowej. 

[4] Ustawa przewiduje zatem zwolnienie od podatku kwoty stanowiącej 50 %  przychodów uzyskiwanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym odrębnie  w tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, jednak równocześnie przewidziane zostały znaczące ograniczenia w korzystaniu z w/w zwolnienia. Przewidziano bowiem, że zwolnienia tego nie stosuje się do komandytariusza spółki komandytowej mającej  siedzibę  lub  zarząd  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej, który:

1) posiada  bezpośrednio  lub  pośrednio  co  najmniej  5%  udziałów  (akcji) w  spółce posiadającej  osobowość  prawną  lub  spółce  kapitałowej  w  organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub

2) jest członkiem zarządu:

a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

b) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

3) jest podmiotem powiązanym (w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji)  w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Zatem z opisanego zwolnienia nie będą mogli skorzystać komandytariusze znacznej części istniejących spółek komandytowych, np. takich w których komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszami – wspólnicy lub członkowie zarządu tej spółki kapitałowej.

[5] Z kolei przychody uzyskiwane przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej będą opodatkowane tak jak obecnie opodatkowane są przychody komplementariuszy spółek komandytowo – akcyjnych, tzn. możliwe będzie pomniejszenie w/w podatku o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki,  za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

[6] Ustawa ma wejść w życie – co do zasady – z dniem 1 stycznia 2021r. Spółka komandytowa może jednak postanowić, że przepisy w nowym brzmieniu stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r.  W takim przypadku spółka zobowiązana jest zamknąć księgi rachunkowe na dzień 30 kwietnia 2021 r. - za rok podatkowy uważany będzie okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia 30 kwietnia 2021 r., a za  następny rok podatkowy uważany będzie okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Wyjątek przewidziano dla spółek komandytowych, w których ostatni dzień roku obrotowego przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.  - spółka ta może nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021r.

[7] Ustawa została w dniu 28 listopada 2020 r. podpisana przez Prezydenta, oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Pełny tekst uchwalonej ustawy zmieniającej przepisy podatkowe dostępny jest pod poniższym linkiem:

http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/642_u.htm

OPRACOWALI:

Anna Zielińska-Jadwiszczok, radca prawny

Mariusz Mirosławski, radca prawny

Kancelaria Radców Prawnych

Mirosławski Galos Mozes sp. j. w Sosnowcu

Comments are closed.