Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

[1]  W dniu 1 stycznia 2021r. wchodzą w życie zmiany przepisów  ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dodany  art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

{2} Obowiązek informowania ZUS nie dotyczy: umów o dzieło zawieranych z własnym pracownikiem oraz umów, w wyniku których praca wykonywana jest na rzecz pracodawcy, z którym osoba wykonująca dzieło  pozostaje w stosunku pracy. Zgodnie bowiem z brzmieniem art.  8 ust. 2a  ustawy o systemie społecznym w/w osoby uważane są za pracowników i umowy te objęte są ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym. 

[3] Zawarcie umowy o dzieło zgłaszane ma być ZUS na specjalnym formularzu – w chwili obecnej na  stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany jest projekt rozporządzenia  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach  lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, w którym formularz ten -  o symbolu RUD - stanowi załącznik nr 24.   

[4] Tekst projektu rozporządzenia dostępny jest pod poniższym linkiem:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12340507/katalog/12740180#12740180

OPRACOWAŁ:

Zespół Kancelarii Radców Prawnych

Mirosławski Galos Mozes sp. j.

w Sosnowcu

Comments are closed.